Drukuj
Odsłony: 64

Pomoc materialna dla uczniów rok szkolny

2022/2023


Termin składania wniosków na stypendia szkolne:
Wnioski mogą być składane przez rodzica, prawnego opiekuna ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub kolegium w terminie:
- od 1 do 15 września 2022r.
- od 3 do 17 października 2022r. w przypadku słuchaczy kolegiów
Uzupełnione, kompletne wnioski należy składać  w/w terminie w ZEAS Wiśniowa , Wiśniowa 76 (wrzucając do skrzynki przy drzwiach wejściowych).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność (3 i więcej dzieci), brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe). Kryteria (kryterium dochodowe i  kryterium trudnej sytuacji rodzinnej) powinny być spełnione łącznie.
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi  600,00 zł
Dochód na osobę w rodzinie obliczamy w taki sposób, że dochody netto wszystkich członków rodziny dzielimy przez liczbę osób w rodzinie.
Na dochód składają się wszystkie przychody członków rodziny z m-c sierpnia 2022r. m.in. -  
- każde wynagrodzenie netto za pracę - oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie z pracy,
- dochód z rolnictwa-ha przeliczeniowy mnożymy przez 345,00 zł i pomniejszamy o opłaconą miesięczną składkę KRUS właściciela gospodarstwa (dochody z rolnictwa bierzemy pod uwagę, gdy wielkość gospodarstwa wynosi powyżej 1ha przeliczeniowego)-nakaz podatkowy z 2022r., odcinek opłaconej skł. KRUS,
- świadczenia z pomocy społecznej wraz z dodatkami (do dochodu nie wliczamy 500+, 300+) – oświadczenie wnioskodawcy,
- emerytury, renty, alimenty – oświadczenie wnioskodawcy,
- świadczenia wypłacane z Urzędu Pracy – oświadczenie wnioskodawcy,
- dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej (działalność gospodarcza na zasadach ogólnych- wymagane zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego za ubiegły rok podatkowy; -działalność opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową- zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające jedynie informacje o formie opodatkowania, dowód opłacenia skł. ZUS oraz oświadczenie osoby o wysokości dochodu za m-c sierpień 2022.        

  nr tel. 172775087

Druk wniosku o stypendium do pobrania pod adresem: https://wisniowa.pl/edukacja/stypendia-szkolne-2022-2023/